fbpx

Näituste osakonna töökorraldus

Näituste osakonna töökorraldus ja põhimõtted

 

Sissejuhatus

Tartu Kunstimuuseumi näituste osakond vastutab muuseumis toimuvate näituste, publikuprogrammi ja haridusprogrammi toimumise eest ning kõigi oma projektide kommunikeerimise eest sihtrühmadele.

Näituste osakond viib oma tööd ellu koostöös direktori, muuseumi kogude osakonna, haldus- ja arendusosakonna ning välispartneritega – kunstnikud, külaliskuraatorid, disainerid, näituste installeerijad, tõlkijad, toimetajad jpt.

 

Osakonna koosseis

 • Näituste osakonna juhataja
 • Haridusprogrammide kuraator
 • Näituste koordinaator
 • Kuraator-projektijuht
 • Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist

 

 1. Eesmärgid ja väärtused

Tartu Kunstimuuseumi peamine eesmärk on olla Lõuna-Eesti kunstielu tähtsaim keskus, mis on väärtustatud sihtkoht kohalikule kogukonnale ja laiemale publikule ning partner teistele professionaalidele ja organisatsioonidele.

 

1.1 Tartu Kunstimuuseumi programm on ja soovib olla:

 • ajalugu ja kaasaega väärtustav ning siduv
 • erinevaid sihtgruppe kõnetav ja kaasav
 • visuaalset kirjaoskust arendav ja hariv
 • aktuaalne ja mõtlemapanev
 • uudishimulik ja dialoogi loov
 • julgeid valikuid ja eksperimenteerimist soosiv
 • professionaalselt teostatud
 • museoloogia põhiväärtusi kandev

 

 1. Näituste programmi koostamine

2.1 Protsess

 • Näituste programmi kokkupanek toimub näituste programmi koosoleku raames.
 • Näituseprojekti ettepanekuid esitavad töötajad vastavalt oma ametijuhendile, kompetentsile ja huvidele.
 • Näituseprojekti ettepanek sisaldab näituse põhiidee selgitust ja selle olulisuse põhjendust.
 • Näituseid kureerivad nii näituste osakonna töötajad, kogude osakonna töötajad kui muuseumi poolt kutsutud käsunduslepinguga või koostöölepinguga tööle võetud külaliskuraatorid. Külaliskuraatorite tööd toetab näituste koordinaator. Kõik näitusi kureerivad isikud peavad järgima näituste osakonna töökorralduse reegleid ja põhimõtteid, mida neile eelnevalt tutvustatakse.
 • Näituste programm koostatakse ühe kuni kahe kalendriaasta kaupa ning järgneva aasta põhiprogramm koos tööpealkirjade ja kuupäevadega kinnitatakse kuus kuud enne vastava kalendriaasta algust. Erijuhtudel pannakse näitus ka rohkem kui kaks aastat enne toimumist programmi.

 

2.2 Teemade ja kunstnike valiku põhimõtted

 • Aktuaalsus
 • Uuenduslikkus/isikupära/originaalsus
 • Olulisus omas ajas ja kultuurilises kontekstis
 • Muuseumi kogu populariseerimine/kogu olulisuse esiletõstmine
 • Lisaks kujutavale kunstile ka teiste visuaalkultuuri valdkondade tutvustamine – nt disain, tarbekunst, arhitektuur, etenduskunstid jmt
 • Naiskunstnike toetamine ja loomingu tutvustamine
 • Kogukonnaliikmete heaollu panustamine
 • Vähemuste ja marginaliseeritud gruppide toetamine ja kaasamine
 • Kontekstitundlikkus

 

2.3 Väljastpoolt institutsiooni tulnud ettepanekud

Väljastpoolt Tartu Kunstimuuseumi kollektiivi esitatud näituseprojektide ettepanekud vaatab üle näituste osakonna juhataja või direktor ning edastab muuseumi näituseprogrammi koostamise põhimõtetega enim haakuvad ideed näituste osakonnale, et need näituste programmi koosolekul läbi arutada. Tartu Kunstimuuseum ei korralda reeglina avalikke näituseprojektide konkursse (v.a. eriprojektid). Oma kirjalikult vormistatud idee võib edastada näituste osakonna juhatajale aastaringselt. Ettepanek peab sisaldama näituse sisu ja kontseptsiooni kirjeldust ning olulisuse põhjendust koos visuaalsete materjalidega.

* Vastavalt vajadusele eksponeerib Tartu Kunstimuuseum ka teiste institutsioonide näitusi, kohandades need oma ruumide, programmi ja publiku vajadustega.

 

2.4 Tartu Kunstimuuseumi näituste eksponeerimine teistes institutsioonides

Institutsioonid ja isikud, kellel on soov Tartu Kunstimuuseumi näitust oma ruumides eksponeerida, peavad vastava soovi edastama näituste osakonna juhatajale või muuseumi direktorile. Muuseumi näituste eksponeerimise võimalikkus väljaspool oma ruume sõltub taotleja ruumilistest ja finantsilistest võimalustest ning teiste vajaminevate ressursside olemasolust. Koostöö tingimused määratletakse läbirääkimiste käigus.

 

 1. Näituste teostamine

Igale Tartmusi näitusele määratakse programmi koostamise käigus kuraator. Lisaks neile osalevad näituste teostamise protsessis vajadusel järgnevad isikud: näituste koordinaator, näituste osakonna juhataja, kommunikatsioonispetsialist, haridusprogrammide kuraator, koguhoidjad, konservaatorid, haldur, kunstnikud, disainerid, tekstide autorid, tõlkijad, toimetajad, tehnikud ja teised koostööpartnerid, keda vastava näituse teostamisse on vaja kaasata.

 

 1. Publikuprogrammi koostamine

Definitsioon: Publikuprogramm hõlmab muuseumis toimuvaid või muuseumi organiseeritud harivaid ja meelelahutuslikke tegevusi ning osalusprojekte kohaliku kogukonna liikmetele ja laiemale publikule.

 

4.1  Põhimõtted

 • Koostame publikuprogrammi, mis on mitmekülgne ja arvestab võimalikult erinevate sihtgruppide vajadustega.
 • Korraldame muuseumi näituste, kogude või poe toodetega sisuliselt seotud ja neid laiema kontekstiga siduvaid üritusi.
 • Paneme rõhku nii ürituste harivale kui meelelahutuslikule küljele.
 • Korraldame üritusi, mis arendavad inimeste visuaalset kirjaoskust, analüütilist mõtlemist ja loomingulist eneseväljendust.
 • Korraldame ühiskonnas aktuaalseid teemasid tõstatavaid ja dialoogi võimaldavaid üritusi.

 

4.2 Programmi tüübid ja sihtgrupid

Meie eesmärk on pakkuda oma programmis huvipakkuvaid üritusi võimalikult erinevatele sihtgruppidele:

 • kunsti- ja kultuurihuvilised
 • erialaspetsialistid
 • noored
 • seeniorid
 • perekonnad
 • venekeelne kogukond
 • ingliskeelne kogukond, välistudengid ja turistid

 

Muuseum pakub publikuprogrammi raames erinevaid üritusi:

 • loengud
 • giid- ja kuraatorituurid
 • töötoad
 • kunstnikuvestlused
 • seminarid/vestlusringid
 • raamatuesitlused
 • filmiõhtud
 • perepäevad
 • noorteprogramm

 

 

 1. Haridusprogrammi koostamine

Definitsioon: Haridusprogramm on eelkõige haridusasutustele suunatud hariduslike tegevuste kava muuseumis.

 

5.1. Põhimõtted

 • haridusprogramm lähtub peamiselt muuseumi näituseplaanidest
 • muuseum pakub eelkõige mitteformaalset õpet: aktiiv-, avastus- ja kogemusõpet ning interaktiivset tegevust
 • haridusprogrammide sisu on seotud koolidele ja koolieelsetele õppeasutustele mõeldud riikliku õppekavaga
 • programmis on samaaegselt saadaval tegevusi ja õpet kõigile vanuseastmetele kõigi avatud näituste raames
 • oleme paindlikud ja pakume muuseumitunde, mis lähtuvad erisoovidest
 • eesmärgiks on õpilaste visuaalse kirjaoskuse, analüütilise mõtlemise ja loova eneseväljenduse arendamine

 

5.2 Programmi tüübid ja sihtgrupid

Haridusprogrammi sihtgruppideks on üldhariduskoolide kõigi kooliastmete ja kutsekoolide ning eelkooliealiste õppeasutuste õpilased. Samuti kunstikoolide õpilased.

Haridusprogrammi raames pakub muuseum:

 • muuseumitund
 • giidituur
 • töötuba
 • muuseumitundide sari
 • koolivaheaja linnalaager

 

 1. Trükiste kirjastamine

6.1 Trükiste planeerimine

 • Trükiste väljaandmine toimub vastavalt näituste programmile ning trükiste väljaandmise plaan kinnitatakse aasta lõikes koos näituseprogrammiga.
 • Üldisest trükiste plaanist erinevalt toimub lastele suunatud trükiste planeerimine, mida tehakse jooksvalt koostöös haridusprogrammide kuraatoriga ja postkaartide ning turundustrükiste planeerimine, mida tehakse koostöös kommunikatsioonispetsialisti ning haldus-ja arendusjuhiga..
 • Tiraaži planeerimisel arvestatakse teiste sarnaste trükiste müüki varasematel perioodidel, samuti trükise väärtust ajas ning võimalusel ka teiste Eesti muuseumide näituste plaane.

 

6.2 Trükiste tüübid

 • monograafiad
 • kunstiteaduslikud teematrükised
 • kataloogid
 • näitusegiidid
 • lastele ja peredele suunatud trükised
 • muuseumi turundustrükised
 • meenetrükised

 

6.3 Trükiste levitamine ja müük

 • Trükiseid müüakse Tartmusi poes ja võimalikult paljude teiste edasimüüjate juures.
 • Eriüritustel
 • Trükiste levitamist ja müüki korraldavad kommunikatsioonispetsialist ning haldus- ja arendusjuht.

 

 1. Koostööprojektid

Tartu Kunstimuuseum on avatud koostööprojektidele nii teiste institutsioonide, ettevõtete kui ka eraisikutega. Otsime ise ja ootame võimalusi koostööks nii lokaalselt, üleriigiliselt kui ka rahvusvaheliselt. Näituste osakonna koostööalaseks fookuseks on mitmekesise ning professionaalse programmi koostamine.

 

7.1 Tartu Kunstimuuseumi koostööpartneriteks on näiteks:

 • Eesti Kunstimuuseum
 • Eesti Rahva Muuseum
 • Tartu Ülikooli Kunstimuuseum
 • Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
 • Tartu Kunstimaja
 • Tallinna Kunstihoone
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Tartu Ülikool
 • Tartu Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Tartu Linnamuuseum
 • TYPA (Eesti Trüki- ja Paberimuuseum)
 • Tartu Linnavalitsus
 • Kogo Galerii