fbpx

Kogude kasutamise kord

 1. Museaalide laenutamine näitusele
 • Tartu Kunstimuuseum laenutab museaale ainult organisatsioonidele ja juriidilistele isikutele.
 • Laenutamise soovist on soovitav vähemalt 6 kuud enne laenutamise algust kokku leppida Tartu Kunstimuuseumi vastava kogu hoidja ja peavarahoidjaga.
 • Kõik museaalide laenutamisega seotud võimalikud kulud, teoste konserveerimine, vormistamine, pakkimine, transport, tasub museaalide laenulevõtja. Tartu Kunstimuuseum ei väljasta töid raamimata.
 • Museaale võib eksponeerida vaid kindlal valgus- (graafika kuni 50, maalid kuni 150 luksi), niiskus- (40–55%) ja temperatuurirežiimil (18–22 °C).
 • Eksponeerimisruumides peab olema mehitatud turvavalve.
 • Tartu Kunstimuuseumil on õigus esitada täiendavaid järelpärimisi eksponeerimistingimuste kohta ja vajadusel saata museaalide laenulevõtja kulul enne museaalide võimalikku laenutamist oma töötaja kohapeale eksponeerimistingimustega tutvuma.
 • Tartu Kunstimuuseumil on õigus museaali väljalaenamisest keelduda, kui laenutaotlus esitatakse liiga hilja, museaali seisukord ei kannata transporti või eksponeerimist, eksponeerimistingimused ei vasta Tartu Kunstimuuseumi hinnangul nõuetele.
 • Museaale-kunstiteoseid võib transportida vaid spetsiaalselt kunstiteoste transpordiks kohandatud sõidukiga (kunstiteoseid peab olema võimalik transpordi ajaks fikseerida, kunstiteostega samas sõidukis ei või transportida muid esemeid). Enne transpordi algust tuleb kasutatava sõiduki tüüp kooskõlastada Tartu Kunstimuuseumi koguhoidja või peavarahoidjaga. Tartu Kunstimuuseumil on õigus tööde üleandmisest keelduda, kui sõiduk ei vasta töötajate hinnangul kunstiteoste transpordiks vajalikele nõuetele.
 • Laenulevõtja peab Tartu Kunstimuuseumi museaale käsitlema vastavalt kunstiteoste käsitlemise korrale: teoseid tuleb tõsta puhastes kinnastes; teoseid ei tohi installeerimise käigus ajutiselt asetada põrandale, kui seal ei ole puhast pehmendusmaterjali; teoste riputamisel tuleb kasutada Tartu Kunstimuuseumi riputusdetaile (kui need on ette nähtud); teoste pakkimisel pärast eksponeerimise lõppu tuleb kasutada kunstiteoste pakkimiseks ette nähtud materjale ja meetodeid. Vastavate oskuste puudumisel peab laenulevõtja kunstiteoste käitlemiseks omal kulul kohale kutsuma Tartu Kunstimuuseumi esindaja.
 • Kõikides transpordi ja eksponeerimise käigus tekkinud museaalide seisukorra muutustest tuleb informeerida Tartu Kunstimuuseumi, kellel on õigus museaalide transpordi ja eksponeerimise käigus tekkinud võimalike kahjustuste korvamiseks esitada arve museaalide laenulevõtjale.
 • Tartu Kunstimuuseumi museaalide eksponeerimisel peab eksponeerimismaterjalides viitama nende museaalide kuulumisele Tartu Kunstimuuseumi kogusse.
 • Pärast esialgse kokkuleppe saavutamist teeb MuISiga liitunud asutus taotluse MuISis.  MuISi mittekasutavad laenulevõtjad esitavad Tartu Kunstimuuseumi direktori nimele juriidiliselt korrektse garantiikirja, mille on allkirjastanud laenulevõtja-poolne allkirjaõiguslik isik. Laenuleandmise vormistab Taru Kunstimuuseumi peavarahoidja väljaandeaktiga, mille allkirjastavad mõlema poole museaalide laenutamise eest vastutavad töötajad.
 1. Teoste reprodutseerimine publikatsioonides ning digiteeritud visuaalide kasutamine

Taotlusi reprodutseerida Tartu Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvaid teoseid erinevates publikatsioonides ning tellimusi muuseumi kogudesse kuuluvate teoste digiteeritud visuaalide õppeotstarbel ja isiklikuks kasutuseks saab teha aadressil digikogu@tartmus.ee

 1. Kogude külastamine uurimuslikul otstarbel

Tartu Kunstimuuseumi kogusid saab uurimuslikul eesmärgil külastada eelneval kokkuleppel vastava kogu hoidjaga.