fbpx

Põhimäärus

Tartu Kunstimuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2013 nr 16
Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Tartu Kunstimuuseum
(1) Tartu Kunstimuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.

(2) Muuseum on asutatud 1940. aastal Eesti kaasaegse kunsti kogumiseks.

(3) Muuseumil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja seda ümbritsevad sõnad „Tartu Kunstimuuseum”, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht ja postiaadress
(1) Muuseum asub Tartus.

(2) Muuseumi postiaadress on Vallikraavi 14, 51003 Tartu.

(3) Muuseumi struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk
Tegevus ja ülesanded

§ 3. Muuseumi ülesanded
(1) Muuseumi põhiülesanne on Eesti kultuuriloo seisukohalt olulise kunsti ning sellega seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

(2) Muuseum:
1) kogub Eesti kunsti ajaloo jaoks tähenduslikke kunstiteosed ja nendega seotud materjali;
2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral konserveerimist ja restaureerimist;
3) esitab ja vahendab kultuuripärandit ja nüüdisaegset kunsti avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu;
4) teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
5) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
6) teeb koostööd teiste muuseumide, muude institutsioonide ja eriala professionaalidega Eestis ja välismaal;
7) viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi ainevaldkonnale vastava materjali kohta;
8) juhendab teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga;
10) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

(3) Muuseum koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ja esitab selle Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

(4) Muuseumil on õigus koostada uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid ning muinsuskaitse eritingimusi, teha uuringuid ja ekspertiise, konserveerida ja restaureerida ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

(5) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4. Muuseumikogu
(1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest.

(2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk
Juhtimine ja struktuur

§ 5. Muuseumi juhtimine
(1) Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks kultuuriminister.

(2) Muuseumi direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

(3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

(4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on muuseumil kuni üheksaliikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

(5) Muuseumi nõukoja koosseisu kinnitab direktor.

§ 6. Muuseumi direktori ülesanded
Muuseumi direktor:
1) planeerib ja juhib muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
3) kinnitab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused ja koosseisu;
4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, kuulutab vajaduse korral töökoha täitmiseks välja konkursi;
6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
7) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teisi isikuid;
8) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
9) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
10) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
11) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
12) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud teenuste eest võetava tasu määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
13) moodustab vajaduse korral muuseumi juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
14) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
15) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

§ 7. Muuseumi struktuur
(1) Muuseumis on järgmised struktuuriüksused:
1) haldus- ja arendusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi igakülgne haldamine ja arendamine: eelarvestamis-, raamatupidamis-, personali- ja asjaajamistöö korraldamine, turundustöö, koostööprojektide algatamine ja läbiviimine, muuseumi kasutuses oleva riigivara haldamise, varade valve, infotehnoloogia haldamise ja arendamise ning muuseumi tööks vajalike materjalide hankimise korraldamine;
2) kogude osakond, mille põhiülesanne on muuseumikogu täiendamine, museaalide säilitamine, dokumenteerimine, kirjeldamine, digiteerimine, konserveerimine ja restaureerimine ning sellealane nõustamine, erialakirjanduse tellimine, vahetamine, säilitamine ja vahendamine ning erialastele infopäringutele vastamine, muuseumi dokumentatsiooni, eesti kunstnike isikuarhiivide ja kujutiste ning kohalikku kunstielu puudutava materjali arhiveerimine ja säilitamine ning kasutamise tagamine;
3) näituste osakond, mille põhiülesanne on kunsti vahendamine avalikkusele: näituseprogrammi kavandamine, näituste kureerimine, kohalike, üle-eestiliste ja rahvusvaheliste kunsti- ja koostööprojektide algatamine ja teostamine, haridusprogrammide väljatöötamine, korraldamine ja tutvustamine; trükiste kirjastamine. Näituste osakonna koosseisu kuulub hariduskeskus, mille ülesanne on haridusprogrammide, loengute, ekskursioonide ja teiste pedagoogiliste ürituste korraldamine ning õppematerjalide ettevalmistamine.

(2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

(3) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad muuseumi põhiülesande täitmist ja alluvad vahetult direktorile.

4. peatükk
Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve

§ 8. Vara ja rahastamine
(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses sätestatud korras, arvestades muuseumiseaduse erisusi.

(2) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest ning muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mida võib osutada tingimusel, et see ei takista muuseumi ülesannete täitmist.

(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9. Aruandlus ja järelevalve
(1) Muuseum peab finants-, statistilist ja raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

(2) Muuseumi finantsmajanduslikke, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

(3) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi tegevuse üle teostab kultuuriminister või tema volitatud isik.

(4) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk
Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

§ 10. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

6. peatükk
Määruse jõustumine

§ 11. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 15. juulil 2013. a.

Rein Lang
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler