Unistustemuuseum

Unistustemuuseum. Visioon Tartu Kunstimuuseumi arengust

Tartu Kunstimuuseum on Kultuuriministeeriumi hallatav riigimuuseum, mis on asutatud 1940. aastal Eesti kaasaegse kunsti kogumiseks. Muuseumi põhiülesanne on Eesti kultuuriloo seisukohalt olulise kunsti ning sellega seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel. Selline on seadusandlik raamistus, milles hakata ette kujutama Unistustemuuseumi. Paneme silmad kinni ja fantaseerime!

+ Unistustemuuseum on avatud, külalislahke ja intellektuaalselt atraktiivne kunstiinstitutsioon ja muuseumikeskkond, kus toimub professionaalsel tasemel töö kollektsiooniga ning leiavad aset väljapaistvad, targalt positsioneeritud ja hästi kureeritud näitused. See on asutus, mis otsib ja esitleb seoseid kohaliku kultuuripärandi ning kaasaegse kunstiproduktsiooni vahel ning on pidevas mitmesuunalises dialoogis seda ümbritseva kontekstiga.

+ Unistustemuuseum on kaasaaegne oma kõnetusviisides, töömeetoditelt, suhtlemisstiililt ja räägib tänapäeva inimesega tänapäevastel teemadel. See on paik (Lõuna-)Eesti alalisele elanikule, üliõpilaskonnale kui tulevasele eesti intelligentsile, linna väisavale turistile ja Tartusse sõitnud kooliekskursioonile, kus rahvusvaheliselt kõrgel tasemel osa saada kujutavast kunstist selle erinevates väljendusvormides. Unistustemuuseumis on kõigil huvitav, see on põnev ja inspireeriv vaba aja veetmise koht.

+ Unistustemuuseum on aktiivselt ja professionaalselt tegutsev (Ida-) Euroopa väikelinna kunstimuuseum, mis asetab Tartu ja Eesti vaimseid arenguid laiemasse (Ida-) Euroopa kultuurikonteksti. Unistustemuuseum on teadlik (kunsti)maailmas toimuvast, ta on adekvaatne ja väärikas partner igale maailma kunstiinstitutsioonile.

+ Unistustemuuseum on teadlik oma rollist ühiskonna visuaalse mälu hoidja ja visuaalse kirjaoskuse elukestva omandamise paigana. Unistustemuuseumis ei pea kuulama “seltsimees kunstiteadlast tundide kaupa” (kuigi ka see võimalus on kindlasti olemas), sest seal võib ise rääkida. Igaüks võib olla giid oma kaaslasele, kasutada oma sõnu ja avaldada oma mõtteid. Laiapõhjalisel muuseumipublikul pole õiget ja vale arvamust kunstist — kõik positsioonid ja perspektiivid on pädevad ja osa kunsti kõnest.

+ Unistustemuuseum on usaldusväärne asutus, mis valdab ja vahendab põhjalikke teadmisi oma kogude ja kunstnike kohta. See on intellektuaalselt dünaamiline mäluasutus, mis liigub erinevatel kiirustel erinevate (kunsti)elu nähtuste ja kihistuste vahel. Unistustemuuseumis on ruumi süvenemiseks ja pikemaks kontemplatsiooniks kuid samaaegselt on ta võimeline operatiivselt reageerima uutele nähtustele.

+ Unistustemuuseum on (enese)kriitiline asutus. Ta teab, mida ta teeb, kuid küsib siiski pidevalt oma tegevuse ja arengusuundade kohta küsimusi ning on avatud väljastpoolt tulevale kriitikale. Ta julgeb iseennast kriitiliselt vaadelda, julgeb tunnistada oma vigu, julgeb õilsa eesmärgi nimel eksida. Unistustemuuseum on uudishimulik ja siin on lubatud eksperimenteerida.

+ Unistustemuuseum ei pruugi jääda unistuseks. See on pigem protsess kui valmis produkt ja praeguse Tartu Kunstimuuseumi tingimuste ja ressursside juures täiesti saavutatav olukord. Kui mitmetes maailma paikades on Unistustemuuseum muutunud elementaarseks reaalsuseks, siis miks see peaks jääma utoopiaks Tartus, kõige targemas Eesti linnas?

+ Unistustemuuseum väärib toetust, usaldust ja kaasalöömist igal tasandil! Avagem nüüd silmad ja asugem tegutsema. Tulge meile alustuseks külla!

Rael Artel
Tartu Kunstimuuseumi direktor